درباره‌ی استاد

دکترای اقتصاد-گرایش اقتصاد سنجی
متخصص آمارهای کشوری
مشاور بانک جهانی
دارای مقالات در زمینه جداول داده ستانده
تخصص در Microsoft office

موضوعات تدریس