حامد محمدی،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
                  امیرکبیر
حامد محمدی
دانشجو دکتری مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت - امیرکبیر

دانشجوی دکترا مهندسی عمران

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران