درباره‌ی استاد

بنده درحال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شریف هستم که در کارشناسی به طور همزمان دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات و ریاضی محض بوده ام.
جلسه ای ۲00 هزارتومان برای تدریس
سوالی 10 هزار تومان

موضوعات تدریس