حامد دشتی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  ریاضی محض
                  دانشگاه صنعتی شریف
حامد دشتی
دانشجو کارشناسی ارشد ریاضی محض - دانشگاه صنعتی شریف

بنده درحال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شریف هستم که در کارشناسی به طور همزمان دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات و ریاضی محض بوده ام.
جلسه ای ۲00 هزارتومان برای تدریس
سوالی 10 هزار تومان

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران