حسین عباسی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  کسب و کار و حسابرسی
                  دانشگاه تهران
حسین عباسی
دانشجو کارشناسی ارشد کسب و کار و حسابرسی - دانشگاه تهران