درباره‌ی استاد

لیسانس حسابداری گرایش حسابرسی-دانشگاه علوم اقتصادی
کارشناسی ارشد کسب و کار -- دانشگاه تهران

موضوعات تدریس