سیدکارو صحافی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  علوم کامپیوتر
                  صنعتی شریف
سیدکارو صحافی
دانشجو کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر - صنعتی شریف
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران