درباره‌ی استاد

حوزه کاری من به طور خلاصه به شرح ذیل است:
1- طراحی و شبیه سازی منابع تأمین توان الکتروشیمیایی
2- مدلسازی کاربردی پدیده های فیزیکی با استفاده از نرم افزار های دینامیک مولکولی
3- آموزش ماژول های الکتروشیمی، انقال حرارت، شار سیال، دینامیک سیالات محاسباتی و انتقال گونه های شیمیایی در نرم افزار COMSOL

موضوعات تدریس