درباره‌ی استاد

دانشجوی دانشگاه تهران
مدرس در دانشگاه تهران
سابقه تدریس از ۱۲ سالگی
اعزام بیش از ۵۰ زبان آموز انگلیسی به کشور های مورد نظرشان
و اعزام ۱۱ زبان آموز ایتالیایی به کشور ایتالیا
تدریس زبان فارسی به ۶ دانشجو و توریست خارجی در مدت دو ماه

موضوعات تدریس