درباره‌ی استاد

مدرس مباحث المپیاد فیزیک با سابقه ی تدریس در مدارس سمپاد
دارنده ی مدال برنز المپیاد کشوری فیزیک
عضو گروه تحقیقاتی نانو فوتونیک دانشگاه تهران
عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

موضوعات تدریس