جشنواره آخر هفته‌‌های  شگفت انگیز کافه تدریس مشاهده تخفیف‌ها

مهندسی مکانیک

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۷۰۰,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: کارگاه یک روزه (شروع از بهمن ۱۳۹۸)
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ها ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ها ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از شهریور ۱۳۹۸)
۸۵۰,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۳۰۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام