مهندسی مکانیک

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۸ آبان ۱۳۹۸)
۷۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: کارگاه یک روزه (شروع از بهمن ۱۳۹۸)
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۲۴ آبان ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۳ آبان ۱۳۹۸)
۸۵۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۶ آبان ۱۳۹۸)
۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام