معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت 5تا 8 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.)
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها از 16 تا 18 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و دوشنبه از 18 تا 21 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۵۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها از 18 تا 20 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها از 18 تا 20 ( زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۵۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه و سه شنبه ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۳ الی ۱۹
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۳:۰۰
۱۲۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت 16 الی 20 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۳:۰۰
۱۲۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۳:۰۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ۱۶ الی ۲۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.)
۷۱۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ۱۳ الی ۱۶ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.)
۶۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها از ۱۶ تا ۱۹:۳۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها از ۱۶ تا ۱۸ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: دو شنبه ها از ۱۶ تا ۱۸ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها از ۹ تا ۱۲ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۴۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
۵۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها از 19 تا 21 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۰۳ آبان ساعت 19 الی 21
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها از 16 تا 18 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام