معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها از 19 تا 21 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۶۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۰۳ آبان ساعت 19 الی 21
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها از 16 تا 18 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۶ الی ۱۸
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها از 18 تا 20 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۸ الی ۲۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ها و چهارشنبه ها از 19 تا 21 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۹ الی ۲۱
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و دوشنبه از 18 تا 21 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها از 18 تا 20 ( زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۷۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۹ مهر ساعت ۱۸ الی ۲۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام