معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۵۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه تا جمعه ساعت ۱۷ تا ۲۰
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت 5تا 8 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.)
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۵:۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۴ و ۶ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۴
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها از 16 تا 18 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و دوشنبه از 18 تا 21 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۵۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها از 18 تا 20 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۸۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها از 18 تا 20 ( زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۵۱۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه و سه شنبه ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ساعت ۱۳ الی ۱۹
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰
۱۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه 21 و 22 اردیبهشت ساعت 8:30
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه و جمعه 23 و 24 اردیبهشت ساعت 8:30
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه، یکشنبه و دوشنبه 18،19 و 20 اردیبهشت ساعت 8:30 الی 18:30
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام