معماری

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۱۸ و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۸ الی ۲۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۲ شهریور ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام