درباره‌ی استاد

فعالیت ها :
صنعت گیم
مدیر عامل پینتک
inomax.ir
....

موضوعات تدریس