درباره‌ی استاد

زمینه های کاری بنده: پردازش صوت و تصویر
شبکه‌های عصبی
منطق فازي
الگوریتم ژنتیک
میکروکنترلر AVR
طراحی مدارات دیجیتال پیچیده
FPGA
پروتکل RS-232
طراحی سخت‌افزار
PLC
برازش داده و منحنی
طراحی کنترل کننده‌های دیجیتال
طراحی کنترل کننده‌های پیش بین
طراحی کنترل کننده‌های غیرخطی
بهینه‌سازی
شناسایی سیستم
پیش‌بینی سری‌های زمانی

موضوعات تدریس