درباره‌ی استاد

دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه مازندران
گرایش حالت جامد - ابررسانایی
مدرس دانشگاه امام رضا مشهد

موضوعات تدریس