مرتضی آسیابان،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  فیزیک
                  دانشگاه مازندران
مرتضی آسیابان
دانشجو دکتری فیزیک - دانشگاه مازندران

دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه مازندران
گرایش حالت جامد - ابررسانایی
مدرس دانشگاه امام رضا مشهد

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران