محمدرضا یعقوبی،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی مکانیک
                  صنعتی امیرکبیر
محمدرضا یعقوبی
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - صنعتی امیرکبیر
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران