درباره‌ی استاد

کارشناسی شیمی محض شهید چمران اهواز،
کارشناسی ارشد نانو شیمی باهنر کرمان،
دانشجوی دکتری شیمی معدنی تربیت مدرس تهران

موضوعات تدریس