ناهید ایران پور،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  شیمی معدنی
                  تربیت مدرس
ناهید ایران پور
دانشجو دکتری شیمی معدنی - تربیت مدرس

کارشناسی شیمی محض شهید چمران اهواز،
کارشناسی ارشد نانو شیمی باهنر کرمان،
دانشجوی دکتری شیمی معدنی تربیت مدرس تهران

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران