نیما اسدزاده،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  فیزیک اتمی و مولکولی
                  دانشگاه تهران
نیما اسدزاده
دانشجو کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی - دانشگاه تهران

آموزش مفهومی فیزیک دبیرستان و مشاوره

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران