درباره‌ی استاد

مدیریت خوندم ولی بیشتر روش تحقیق و آمار کار میکنم به نرم افزارهای SPSS-AMOS-SmartPLS-LISREL و ... تسلط دارم، دستی هم توی مقاله های علوم رفتاری دارم.

موضوعات تدریس