نعمت اله سودی،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  مدیریت بازرگانی
                  دانشگاه فردوسی مشهد
نعمت اله سودی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت خوندم ولی بیشتر روش تحقیق و آمار کار میکنم به نرم افزارهای SPSS-AMOS-SmartPLS-LISREL و ... تسلط دارم، دستی هم توی مقاله های علوم رفتاری دارم.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران