پوریا آبرون،
                                                دانشجو
                  دکتری
                  اکوفیزیولوژی
                  بوعلی
پوریا آبرون
دانشجو دکتری اکوفیزیولوژی - بوعلی

مدرس و مولف ویدئو کتاب های آموزشی
مدرس کنکور و دانشگاه
مشاور و برنامه ریز تحصیلی و فردی
تدریس مفهومی و جذاب زیست شناسی

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران