درباره‌ی استاد

مدرس و مولف ویدئو کتاب های آموزشی
مدرس کنکور و دانشگاه
مشاور و برنامه ریز تحصیلی و فردی
تدریس مفهومی و جذاب زیست شناسی

موضوعات تدریس