درباره‌ی استاد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد-مسلط به دروس عمران مخصوصا دروس تخصصی گرایش اینجانب
تدریس برای امتحانات دانشگاه و آمادگی کنکور کارشناسی ارشد

موضوعات تدریس