درباره‌ی استاد

داتشجوی سال دوم مهندسی برق دانشگاه تهران هستم
سابقه تدریس در اردوهای درسی پیش دانشگاهی و سوم
و مشاوره در اردوی مدرسه ی دخترانه ی مهدوی

موضوعات تدریس