درباره‌ی استاد

دانشگاه
1378-1382
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار از دانشگاه صنعتی اصفهان با معدل 14/3
1389 – 1392
كارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات – طراحي و توليد نرم افزار دانشگاه شيراز با معدل 16/39

موضوعات تدریس