سیدعلیرضا شبیری،
                                                
                  
                  مهندسی برق
                  امیرکبیر
سیدعلیرضا شبیری
مهندسی برق - امیرکبیر

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران