درباره‌ی استاد

کارشناس شبکه و زیرساخت گروه صنعتی پاکشو
مدیریت و کنترل سرویس Active Directory ,Exchange,Skype
مجازي سازي
کانفیگ ،كنترل روند عملكرد و مانيتورينگ تجهیزات اکتیو شبکه (Cisco ,Mikrotik)
مدیریت و راه اندازی ارتباطات داخلی و بین دفاتر
سرویس سیتریکس

موضوعات تدریس