درباره‌ی استاد

دانشجو دکتری ریاضی دانشگاه تهران
برنز جهانی مسابقه ریاضی واترلو
مدرس مدارس علامه طباطبایی، سلام، فرزانگان، نخبگان علامه، و...

موضوعات تدریس