درباره‌ی استاد

مدرس تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات در آکادمی تخصصی معماری

موضوعات تدریس