درباره‌ی استاد

مدرس دانشگاه
کارآفرین
مشاور راهبرد شغلی،رشد فردی و سازمانی.

https://www.instagram.com/saeidsaeidipour/

موضوعات تدریس