مهندسی عمران

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۱ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۲۲۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: ویدئوها بعد از ثبت‌نام قابل دانلود می‌باشند
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف زمانی تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف پکیج + ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: نیمه دوم فروردین
۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰ تومان ۱۵٪ تخفیف تا ۳۰ دی
مشاهده و ثبت‌نام