درباره‌ی استاد

پژوهشگر سیستم های نوین تدریس مفهومی سازه برای معماران - ترجمه کتاب "مفاهیم پایه سازه برای مهندسان و معماران"
مدرس 5 دوره ایستایی دانشگاه تهران
مدرس کارگاه های سازه و معماری
مدرس کارگاه های عملی ساخت سیستم های سازه ای

مدرس ایستایی و فن کنکور کارشناسی ارشد و دکتری معماری و هنرهای ساخت (از سال 88 تا کنون)

مشاور و مدرس رتبه های برتر قبولی از دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی:
رتبه 2 فناوری معماری 98
رتبه 8 فناوری معماری 98
رتبه 10 فناوری معماری 98
رتبه 11 مدیریت پروژه و ساخت 98
رتبه 13 فناوری معماری 98
رتبه24 مدیریت پروژه 98
رتبه 28 فناوری معماری 98
رتبه 34 مدیریت پروژه و ساخت 98
رتبه 53 مدیریت پروژه و ساخت 98
رتبه 55 فناوری معماری 98
رتبه 64 فناوری معماری 98
رتبه 2 مدیریت پروژه 97
رتبه 5 فناوری معماری 97
رتبه 2 فناوری معماری 97
رتبه 3 معماری 97
رتبه 10 انرژی معماری 97
رتبه 13 فناوری معماری 97
رتبه 17 فناوری معماری 97
رتبه 25 مدیریت پروژه و ساخت 97
رتبه 51 فناوری معماری 97
رتبه 52 فناوری معماری 97
رتبه 19 معماری منظر
مترجم کتاب های "مفاهیم پایه سازه برای مهندسان و معماران" و "مبادی بیومیمتیک برای طراحی خلاقانه"

موضوعات تدریس