ویدیو کلاس آمار و احتمال ویژه ارشد مدیریت و حسابداری

مدت: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد.
  • از طریق برنامه‌ی ادوبی کانکت بر روی کامپیوتر شخصی، لپ تاپ، موبایل و تبلت می‌توانید در کلاس زنده شرکت کنید.
  • ویدیوی این کلاس ضبط می‌شود و به مدت یک سال تحت سیستم‌عامل ویندوز یا مک یا اندروید قابل پخش است.
ثبت‌نام
  • هزینه‌ی ثبت نام
    ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  • با ۱۰درصد تخفیف

ثبت‌نام در کافه‌تدریس
عضویت در کافه تدریس به معنای پذیرفتن قوانین سایت می‌باشد
  • توضیحات

نحوه استفاده از کلاس و برنامه‌ریزی مطالعاتی درس آمارواحتمال با برنامه زمانی منظم در کانال تلگرامی ویژه کلاس گذاشته می‌شود. بعد از تکمیل ثبت‌نام، لینک کانال تلگرام حاوی برنامه‌ریزی مطالعاتی و لینک پیش‌مطالعه‌های لازم برای کلاس را می‌توانید از داشبورد دریافت و شروع کنید.

هدف دوره:
- درک مباحث شمارش، احتمال و متغیرهای تصادفی در بخش احتمالات
- درک مباحث آمار توصیفی و قابلیت استفاده از کاربردهای گسترده این مبحث در آینده تحصیلی و حتی شغلی
- درک مباحث توزیع‌های نمونه‌ای، برآوردگرهای نقطه‌ای و فاصله‌ای، آزمون فرض و رگرسیون در بخش آمار
- پوشش صد درصدی از تمام سوالات آمار و احتمال آزمون کارشناسی ارشد

محتوای کلاس‌های پیش‌مطالعه:
- مفاهیم اساسی ریاضی که در آمار و احتمال کاربرد دارند
- مفاهیم اساسی عملگرهای شمارشی
- دستگاه اعداد
- مقدمات مشتق
- مقدمات انتگرال و انتگرال دوگانه

محتوای کلاس درس اصلی:
- آنالیز ترکیبی (ترکیبیات):
اصل اساسی شمارش، ترکیب، ترتیب، جایگشت، انواع انتخاب، شمارش‌های هندسی، حل معادلات انتخاب و بسط سری نیوتن
- احتمال:
تعریف احتمال، قوانین احتمال، انواع مسائل با جایگذاری و بدون جایگذاری
- احتمال شرطی:
احتمال شرطی، فضای تقلیل یافته، قضیه بیز، قانون احتمال کل
- متغیرهای تصادفی:
تعریف متغیر تصادفی، امید ریاضی، واریانس، تابع توزیع تجمعی، انواع متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته، متغیرهای تصادفی گسسته شامل برنولی، دو جمله ای، هندسی، دوجمله‌ای منفی (پاسکال)، یکنواخت گسسته، پواسن و فوق هندسی متغیرهای تصادفی پیوسته شامل یکنواخت پیوسته، نمایی، گاما، بتا و نرمال
- متغیرهای تصادفی توام:
تابع توزیع توام (مشترک)، توابع کناره‌ای(حاشیه‌ای)، استقلال متغیرها، همبستگی، کوواریانس، ضریب همبستگی و ضریب تعیین
- آمار توصیفی:
تعریف، شاخص‌های مرکزی (میانگین، میانه، مُد)، شاخ‌های پراکندگی (دامنه تغییرات، نیم دامنه، انحراف چارکی، انحراف متوسط، واریانس، انحراف معیار)، شاخص‌های پراکندگی نسبی (ضریب تغییرات، ضریب چولگی، ضریب کشیدگی) و انواع نمودار
- توزیع‌های نمونه‌ای:
کای دو ، t (استیودنت) ، فیشر
- برآوردهای نقطه‌ای و فاصله‌ای:
نمونه‌گيري، توزيع‌هاي نمونه‌اي، توزيع ميانگين نمونه، توزيع نسبت نمونه، توزيع واریانس نمونه،قضیه حدمرکزی، خواص برآوردكننده‌هاي نقطه‌اي (نااریبی ، کارایی، میانگین مجذور خطا) ، سازگاری ، برآورد فاصله‌ای میانگین جامعه ، برآورد فاصله‌ای نسبت جامعه ، برآورد فاصله‌ای واریانس جامعه
- آزمون فرض:
فرضهای آماری، خطاهای نوع اول و دوم ، سطح اطمینان ، سطح معنی‌دار ، آزمون ميانگين جامعه ، آزمون نسبت جامعه آزمون ، آزمون واریانس جامعه، آزمون نيكويي برازش ، آزمون استقلال، تحلیل واریانس ، آزمون رگرسیون ، p-value
- رگرسیون:
تعریف، رگرسیون خطی، رگرسیون چندجمله‌ای و آزمون فرض

رضا شکرزاد
دانش‌آموخته علوم داده از دانشگاه رادبود هلند و مهندسی صنایع از دانشگاه شریف