ویدیو کلاس آمار و احتمال ویژه دکتری مدیریت و ارشد اقتصاد

مدت: ۶۵ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد.
  • از طریق برنامه‌ی ادوبی کانکت بر روی کامپیوتر شخصی، لپ تاپ، موبایل و تبلت می‌توانید در کلاس زنده شرکت کنید.
  • ویدیوی این کلاس ضبط می‌شود و به مدت یک سال تحت سیستم‌عامل ویندوز یا مک یا اندروید قابل پخش است.
ثبت‌نام
  • هزینه‌ی ثبت نام
    ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
ثبت‌نام در کافه‌تدریس
عضویت در کافه تدریس به معنای پذیرفتن قوانین سایت می‌باشد
  • توضیحات

هدف دوره:

- درک مباحث شمارش، احتمال و متغیرهای تصادفی در بخش احتمالات
- درک مباحث آمار توصیفی و قابلیت استفاده از کاربردهای گسترده این مبحث در آینده تحصیلی و حتی شغلی
- درک مباحث توزیع‌های نمونه‌ای، برآوردگرهای نقطه‌ای و فاصله‌ای، آزمون فرض و رگرسیون در بخش آمار
- پوشش کامل سوالات آمار و احتمال آزمون کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری
- پوشش کامل سوالات آمار و احتمال آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد و دکتری

محتوای پیش‌مطالعه:

- مفاهیم اساسی ریاضی که در آمار و احتمال کاربرد دارند
- مفاهیم اساسی عملگرهای شمارشی
- دستگاه اعداد
- مقدمات مشتق
- مقدمات انتگرال و انتگرال دوگانه

محتوای کلاس درس

آنالیز ترکیبی (ترکیبیات): ▪️ اصل اساسی شمارش، ترکیب، ترتیب، جایگشت، انواع انتخاب، شمارش‌های هندسی، حل معادلات انتخاب و بسط سری نیوتن احتمال: ▪️ تعریف احتمال، قوانین احتمال، انواع مسائل با جایگذاری و بدون جایگذاری احتمال شرطی: ▪️ احتمال شرطی، فضای تقلیل یافته، قضیه بیز، قانون احتمال کل متغیرهای تصادفی: ▪️ تعریف متغیر تصادفی، امید ریاضی، واریانس، تابع توزیع تجمعی، انواع متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته، متغیرهای تصادفی گسسته شامل برنولی، دو جمله ای، هندسی، دوجمله‌ای منفی (پاسکال)، یکنواخت گسسته، پواسن و فوق هندسی متغیرهای تصادفی پیوسته شامل یکنواخت پیوسته، نمایی، گاما، بتا و نرمال متغیرهای تصادفی توام: ▪️ تابع توزیع توام (مشترک)، توابع کناره‌ای (حاشیه‌ای)، استقلال متغیرها، همبستگی، کوواریانس، ضریب همبستگی و ضریب تعیین آمار توصیفی: ▪️ تعریف، شاخص‌های مرکزی (میانگین، میانه، مُد)، شاخ‌های پراکندگی (دامنه تغییرات، نیم دامنه، انحراف چارکی، انحراف متوسط، واریانس، انحراف معیار)، شاخص‌های پراکندگی نسبی (ضریب تغییرات، ضریب چولگی، ضریب کشیدگی) و انواع نمودار توزیع‌های نمونه‌ای: ▪️ کای دو ، t (استیودنت) ، فیشر برآوردهای نقطه‌ای و فاصله‌ای: ▪️ نمونه‌گيري، توزيع‌هاي نمونه‌اي، توزيع ميانگين نمونه، توزيع نسبت نمونه، توزيع واریانس نمونه،قضیه حدمرکزی، خواص برآوردكننده‌هاي نقطه‌اي (نااریبی ، کارایی، میانگین مجذور خطا) ، سازگاری ، برآورد فاصله‌ای میانگین جامعه ، برآورد فاصله‌ای نسبت جامعه ، برآورد فاصله‌ای واریانس جامعه آزمون فرض: ▪️ فرضهای آماری، خطاهای نوع اول و دوم ، سطح اطمینان ، سطح معنی‌دار ، آزمون ميانگين جامعه ، آزمون نسبت جامعه آزمون ، آزمون واریانس جامعه، آزمون نيكويي برازش ، آزمون استقلال، تحلیل واریانس ، آزمون رگرسیون ، p-value رگرسیون: ▪️ تعریف، رگرسیون خطی، رگرسیون چندجمله‌ای و آزمون فرض قضیه حد مرکزی آنالیز واریانس

محتوای بخش ویژه دکتری مدیریت و ارشد اقتصاد:

- حل سوالات آزمون‌های دکتری مدیریت و ارشد اقتصاد
- بررسی نکات مکمل پیشرفته

نحوه استفاده از کلاس و برنامه‌ریزی مطالعاتی درس آمارواحتمال با برنامه زمانی منظم در کانال تلگرامی ویژه کلاس گذاشته می‌شود. بعد از تکمیل ثبت‌نام، لینک کانال تلگرام حاوی برنامه‌ریزی مطالعاتی و لینک پیش‌مطالعه‌های لازم برای کلاس را میتوانید از داشبورد دریافت و شروع کنید.

رضا شکرزاد
دانش‌آموخته علوم داده از دانشگاه رادبود هلند و مهندسی صنایع از دانشگاه شریف