برنامه‌نویسی و شبکه

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۵ آبان ۱۴۰۰)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۶ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۴ آبان ۱۴۰۰)
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۶ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۸ آبان ۱۴۰۰)
۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۶ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۹ آبان ۱۴۰۰)
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۶ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۴ آبان ۱۴۰۰)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۶ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۸ آبان ۱۴۰۰)
۷۵۰,۰۰۰ ۵۶۳,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۶ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۶ آبان ۱۴۰۰)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۶ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۳ آبان ۱۴۰۰)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۶ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۵ آبان ۱۴۰۰)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۶ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام