برنامه‌نویسی و شبکه

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۵ آبان ۱۴۰۰)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۲ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۴ آبان ۱۴۰۰)
۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۲ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۸ آبان ۱۴۰۰)
۱,۴۰۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۲ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۹ آبان ۱۴۰۰)
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۲ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۴ آبان ۱۴۰۰)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۲ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۸ آبان ۱۴۰۰)
۷۵۰,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۲ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۵ آبان ۱۴۰۰)
۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۲ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام