ویدیو درس آمار و احتمال مهندسی ویژه کنکور ارشد

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۲۲۰ هزار تومان

مدت: ۴۰ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.  

توضیحات

سرفصل‌های دوره:
فصل اول: آنالیز ترکیبی و احتمال
اصل شمارش، ترکیب، ترتیب، جایگشت، احتمال شرطی، احتمال متوسط، قضیه بیز

فصل دوم :متغیر تصادفی
تابع احتمال گسسته - تابع چگالی پیوسته - تابع توزیع تجمعی - شاخصهای مرکزی: میانگین (امیدریاضی)، میانه، مُد(نما) ... - شاخص‌های پراکندگی: واریانس، انحراف معیار .... شاخص‌های پراکندگی نسبی: ضریب تغییرات (پراکندگی) .... قضیه چبیشف و مارکف و .....

فصل سوم: تابع توزیع توام (مشترک)
تابع توام گسسته و پیوسته - استقلال متغیرهای تصادفی- تابع احتمال شرطی – همبستگی – کوواریانس- ضریب همبستگی – ضریب تعیین – امیدشرطی(رگرسیون) و ...

فصل چهارم: توزیع‌های گسسته و پیوسته
توابع گسسته: یکنواخت، برنولی، دوجمله‌ای، هندسی، دوجمله‌ای منفی(پاسکال)، فوق هندسی، پواسون و ...
توابع پیوسته: یکنواخت، نمایی، گاما، رایلی، کای دو، تی استیودنت، نرمال و ...

فصل پنجم: برآورد و آزمون فرض
روش‌های برآورد نقطه‌ای (گشتاوری، حداکثر درستنمایی) - محاسبه خطاهای آزمون - توان آزمون - تخمین فاصله‌ای - آزمون فرض شاخص‌ها