کلاس آنلاین آمار ویژه کنکور ارشد ۱۴۰۱

زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۴۰۰) هزینه کلاس: ۱ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان    ۹۰۰ هزار تومان    تخفیف زمانی

مدت: ۸۰ ساعت
از طریق کامپیوتر شخصی، لپ تاپ، موبایل و تبلت می‌توانید در این کلاس شرکت کنید.
فیلم این کلاس ضبط می‌شود و صرفا روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.

توضیحات

ویژه رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سرفصل دوره:

۱. آمار توصیفی
مفاهیم اولیه، شاخص‌های مرکزی (میانگین، میانه، مُد)، شاخ‌های پراکندگی (دامنه تغییرات، نیم دامنه، انحراف چارکی، انحراف متوسط، واریانس، انحراف معیار)، شاخص‌های پراکندگی نسبی (ضریب تغییرات، ضریب چولگی، ضریب کشیدگی)، قضیه چی‌بی‌شف، نمودارها

۲. آنالیز ترکیبی و احتمال
قضایای شمارش ، ترکیب ، ترتیب ، قوانین احتمال ، احتمال شرطی ، احتمال متوسط ، قضیه بیز

۳. متغيرهاي تصادفي
تابع چگالی پیوسته ، تابع احتمال گسسته ، امید ریاضی ، تابع توزیع تجمعی ، تابع توزیع توام (مشترک) ، توابع کناره‌ای(حاشیه‌ای) ، استقلال متغیرها ، همبستگی ،کوواریانس ، ضریب همبستگی ، ضریب تعیین ، رگرسیون

۴. توزیع‌های گسسته و پیوسته
گسسته : یکنواخت ، برنولی ، دوجمله‌ای ، چندجمله‌ای ، فوق هندسی ، هندسی ، دوجمله‌ای منفی(پاسکال) ، پواسون
پیوسته : یکنواخت ، نمایی ، نرمال ، کای دو ، t (استیودنت) ، فیشر

۵. نمونه گیری و برآورد
نمونه‌گيري، توزيع‌هاي نمونه‌اي، توزيع ميانگين نمونه، توزيع نسبت نمونه، توزيع واریانس نمونه،قضیه حدمرکزی، خواص برآوردكننده‌هاي نقطه‌اي (نااریبی ، کارایی، میانگین مجذور خطا) ، سازگاری ، برآورد فاصله‌ای میانگین جامعه ، برآورد فاصله‌ای نسبت جامعه ، برآورد فاصله‌ای واریانس جامعه

۶. آزمون فرض
فرضهای آماری، خطاهای نوع اول و دوم ، سطح اطمینان ، سطح معنی‌دار ، آزمون ميانگين جامعه ، آزمون نسبت جامعه آزمون ، آزمون واریانس جامعه، آزمون نيكويي برازش ، آزمون استقلال، تحلیل واریانس ، آزمون رگرسیون ، p-value