جشنواره آخر هفته‌‌های  شگفت انگیز کافه تدریس مشاهده تخفیف‌ها

مهندسی شیمی

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۶۳۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: پنج‌شنبه‌‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۶۳۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف آخرهفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۲ آبان ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان تخفیف آخرهفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۱ آبان ۱۳۹۸)
۱۸۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان تخفیف آخرهفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۶۳۰,۰۰۰ ۴۴۱,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۲ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۷۲۰,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از آذر ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: کارگاه یک روزه (شروع از بهمن ۱۳۹۸)
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام