مهندسی شیمی

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۱ مهر ۱۳۹۸)
۶۳۰,۰۰۰ ۴۴۱,۰۰۰ تومان تخفیف خرید ویدیوی کلاس
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۱ مهر ۱۳۹۸)
۶۳۰,۰۰۰ ۴۴۱,۰۰۰ تومان تخفیف خرید ویدیوی کلاس
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۶ مهر ۱۳۹۸)
۶۳۰,۰۰۰ ۴۴۱,۰۰۰ تومان تخفیف خرید ویدیوی کلاس
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۱ آبان ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف خرید ویدیوی کلاس
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۱ آبان ۱۳۹۸)
۷۲۰,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از نیمه دوم دی ۱۳۹۸)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع بعد از اتمام درس انتقال جرم)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۴ آبان ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۸:۳۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام