مهندسی شیمی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۲ تیر ۱۳۹۹ - ساعت ۱۷ تا ۲۲
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: ۱۸ و ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ساعت ۱۷ تا ۲۲
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: ۴ و ۵ تیر ۱۳۹۹ - ساعت ۱۷ تا ۲۲
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۱ مهر ۱۳۹۸)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۱ مهر ۱۳۹۸)
۶۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: ۱۶ و ۱۷ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۷ تا ۲۲
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۶ و ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۲۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: ۲۱ و ۲۲ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۷ تا ۲۲
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: ۱۴ و ۱۵ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۷ تا ۲۲
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: ۷ و ۸ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۷ تا ۲۲
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۶ مهر ۱۳۹۸)
۶۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۱ آبان ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۷۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۱ آبان ۱۳۹۸)
۷۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از نیمه دوم دی ۱۳۹۸)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع بعد از اتمام درس انتقال جرم)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۴ آبان ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده