مهندسی عمران

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از نیمه اول دی ۹۸)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از نیمه اول دی ۹۸)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از بهمن ۱۳۹۸)
۲۱۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از نیمه اول دی ۹۸)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۲۸ آبان ۱۳۹۸)
۴۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۲۶ آبان ۱۳۹۸)
۴۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۰۱ آذر ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: کارگاه یک روزه (شروع از بهمن ۱۳۹۸)
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ آبان
مشاهده و ثبت‌نام