جشنواره آخر هفته‌‌های  شگفت انگیز کافه تدریس مشاهده تخفیف‌ها

مهندسی عمران

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (زمان شروع اعلام می شود)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۹:۳۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۷ مرداد ۱۳۹۸)
۶۹۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰ تومان تخفیف آخرهفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (زمان شروع اعلام می شود)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (زمان شروع اعلام می شود)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۴۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۴۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف آخرهفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۲ آبان ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان تخفیف آخرهفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۱ آبان ۱۳۹۸)
۱۸۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان تخفیف آخرهفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از بهمن ۱۳۹۸)
۲۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۹:۳۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۲ آذر ۱۳۹۸)
۵۵۰,۰۰۰ ۳۰۲,۵۰۰ تومان ۴۵ درصد تخفیف تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: کارگاه یک روزه (شروع از بهمن ۱۳۹۸)
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام