درباره‌ی استاد

دکتر ناصر یزدانی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهندس رضا فراهانی - کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران

موضوعات تدریس