درباره‌ی استاد

مشاوره به دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری در زمینه درسی، پژوهشی و مقاله نویسی
زمینه تخصصی رایانش ابری Cloud Computing، شبکه های نرم افزار محور SDN و NFV

موضوعات تدریس