مهندسی کامپیوتر و IT

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۴۵۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۹ اسفند، ۷ و ۱۴ فروردین - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۶ اسفند ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۴ اسفند ۱۳۹۸)
۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۷ ساعت
زمان برگزاری: ۶ و ۱۲ فروردین - ساعت ۹ تا ۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۲ اسفند ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۰ اسفند ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۸ فروردین
۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۸ اسفند ۱۳۹۸)
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: ۱۶ و ۲۰ فروردین - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۲۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۰۵ دی ۱۳۹۸)
۳۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۱۰ آذر ۱۳۹۸)
۳۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۲۹ اسفند ۱۳۹۸)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۹ اسفند، ۷ و ۱۴ فروردین - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۶ و ۱۲ فروردین - ساعت ۹ تا ۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۱۶ و ۲۰ فروردین - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۸ فروردین
۱۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۱۸ آذر ۱۳۹۸)
۳۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۸۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۳۶ درصد تخفیف ثبت نام ۵ کلاس
مشاهده و ثبت‌نام