لیست کلاس‌ها

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۴۵۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۳، ۳۰ فروردین و ۶ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۶ و یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۲۲، ۲۹ فروردین، ۵ و ۱۲ اردیبهشت - ساعت ۱۵ تا ۲۱
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۲۰، ۲۷ فروردین، ۳ و ۱۰ اردیبهشت - ساعت ۱۸ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۷ ساعت
زمان برگزاری: ۴ و ۱۱ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۸، ۲۵ فروردین، ۱ و ۸ اردیبهشت -- ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۹، ۱۰، ۱۲ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵ تا ۲۱
۲۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۹، ۲۶ فروردین،‌ ۲ و ۹ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۸ اردیبهشت
۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، اطلاعات تماس برای شما پیامک خواهد شد.
۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان تا پایان اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۱۶، ۱۷ و ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۵ فروردین ساعت ۱۰ تا ۱۷، ۷ و ۱۱ فروردین ساعت ۱۵ تا ۲۱
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۵ اسفند، ۶ و ۸ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۲۰ و ۲۷ اسفند، ۵ و ۱۱ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۴ فروردین ساعت ۱۰ تا ۲۲ و ۶ فروردین ساعت ۹ تا ۱۷
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام