جشنواره آخر هفته‌‌های  شگفت انگیز کافه تدریس مشاهده تخفیف‌ها

مهندسی برق

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۱ مهر ۱۳۹۸)
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۱۷ مهر ۱۳۹۸)
۹۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از آذر ۱۳۹۸)
۵۲۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۴ ساعت
زمان برگزاری: پنج‌شنبه ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۸۴۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۸۴۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ ( شروع از مهر ۱۳۹۸)
۸۴۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۴ ساعت
زمان برگزاری: پنج‌شنبه ها ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از شهریور ۱۳۹۸)
۸۴۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف آخرهفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۲ آبان ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان تخفیف آخرهفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۱ آبان ۱۳۹۸)
۱۸۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان تخفیف آخرهفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: کارگاه یک روزه (شروع از بهمن ۱۳۹۸)
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از بهمن ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از دی ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ها ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۴۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ها ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از شهریور ۱۳۹۸)
۸۵۰,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده فرمایید.
۴,۳۳۰,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۶۰۰ تومان تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام