مهندسی برق

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۹، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ تا ۲۲
۲۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۵، ۶ و ۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۸ و ۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲ تا ۲۲
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۵ اسفند، ۶ و ۸ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۲۰ و ۲۷ اسفند، ۵ و ۱۱ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۲۱، ۲۳ و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۴ فروردین ساعت ۱۰ تا ۲۲ و ۶ فروردین ساعت ۹ تا ۱۷
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا ۱۷
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۸ تا ۱۳
۲۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۸ مهر ۱۳۹۸)
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۱۷ مهر ۱۳۹۸)
۹۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۵ آذر ۱۳۹۸)
۵۲۰,۰۰۰ ۴۱۶,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۳ آذر ۱۳۹۸)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۵ مهر ۱۳۹۸)
۴۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۰۸ آذر ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام