مهندسی کامپیوتر و IT

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۴۵۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۳، ۳۰ فروردین و ۶ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۶ و یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۲۲، ۲۹ فروردین، ۵ و ۱۲ اردیبهشت - ساعت ۱۵ تا ۲۱
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۲۰، ۲۷ فروردین، ۳ و ۱۰ اردیبهشت - ساعت ۱۸ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۷ ساعت
زمان برگزاری: ۴ و ۱۱ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۸، ۲۵ فروردین، ۱ و ۸ اردیبهشت -- ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۹، ۲۶ فروردین،‌ ۲ و ۹ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: ۱۳ و ۱۸ اردیبهشت
۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۴ بهمن ۱۳۹۸)
۶۵۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، اطلاعات تماس برای شما پیامک خواهد شد.
۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان تا پایان اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: ۱۷، ۲۴، ۳۱ فروردین - ساعت ۱۸ تا ۲۳
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: ۲۱ و ۲۸ فروردین - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۲۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۵ دی ۱۳۹۸)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: ۱۴، ۲۱، ۲۸ فروردین، ۴، ۱۱ و ۱۸ اردیبهشت - ساعت ۹ تا ۱۵
۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۳، ۳۰ فروردین و ۶ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۲۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام