لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ساعت ۱۹ تا ۲۱ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۳۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۸تا ۲۰ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۸تا ۲۰ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۹ - ۱۸
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده