لیست کلاس‌ها

موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۲۸ فروردین ۱۳۹۹)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۴۵۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۶ ساعت
زمان برگزاری: ۶، ۱۳ و ۲۰ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۲۲، ۲۹ فروردین، ۵ و ۱۲ اردیبهشت - ساعت ۱۵ تا ۲۱
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۴ مرداد ۱۳۹۹)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۴ مرداد ۱۳۹۹)
۲۲۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۵ مرداد ۱۳۹۹)
۲۸۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۲۰، ۲۷ فروردین، ۳ و ۱۰ اردیبهشت - ساعت ۱۸ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۷ ساعت
زمان برگزاری: ۱۸ و ۲۵ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۸، ۲۵ فروردین، ۱ و ۸ اردیبهشت -- ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۴۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۹، ۲۶ فروردین،‌ ۲ و ۹ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: ۲۷ اردیبهشت و ۱ خرداد
۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، اطلاعات تماس برای شما پیامک خواهد شد.
۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان تا پایان تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: ۱۷، ۲۴، ۳۱ فروردین - ساعت ۱۸ تا ۲۳
۱۶۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: ۴ و ۱۱ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۲۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۵ دی ۱۳۹۸)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۶، ۱۳ و ۲۰ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام