لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۳۱ شهریور ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۸ شهریور ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۸ شهریور ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۸ شهریور ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۷ شهریور ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۷ شهریور ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۷ شهریور ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده