لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۸ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۱:۰۰ (شروع از ۲۵ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۶ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۴ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۲ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۰۵ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۲ شهریور ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۳:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۴ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده