ارشد و دکتری علوم پزشکی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه 8 اردیبهشت ساعت 8 الی 20
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه 9 اردیبهشت ساعت 8 الی 16 و جمعه 10 اردیبهشت ساعت 10 الی 18
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه 21 اردیبهشت و چهارشنبه 22 اردیبهشت ساعت 10 الی 18
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۳:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه 16 اردیبهشت و جمعه 17 اردیبهشت ساعت 12 الی 20
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت و جمعه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی ۱۸
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۳:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۵:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۵:۰۰
رایگان
مشاهده