ارشد و دکتری علوم پزشکی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۹ اسفند ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۱:۳۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۰۰ (شروع از ۰۷ اسفند ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۳۰ الی ۱۱:۰۰ (شروع از ۰۷ اسفند ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها و شنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ و شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۸ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۸ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۸ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۴ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۸ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۷ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۶ فروردین ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده