ارشد و دکتری علوم پزشکی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۴ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۲ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۱ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۱۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۴ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۳ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۳ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۱۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۱۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده