کارشناسی ارشد و دکتری علوم پزشکی

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ الی ۲۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ الی ۱۶
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۶ تا ۲۰ (شروع از اردیبهشت ۹۹)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۰۹ اسفند ۱۳۹۸)
۵۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۳ بهمن ۱۳۹۸)
۵۷۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت ۱۴ (شروع از ۳۰ اردیبهشت ۹۹)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۱۸ بهمن ۱۳۹۸)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۱۷ بهمن ۱۳۹۸)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۶ بهمن ۱۳۹۸)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۱ بهمن ۱۳۹۸)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ بهمن ۱۳۹۸)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۱ بهمن ۱۳۹۸)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)
۶۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام