شیوه مطالعه اصولی ریاضی و آموزش کاربردی برنامه ریزی

توضیحات

توضیح استاد: تعدادی از موضوعات مورد بحث در این وبینار عبارتند از:
۱- نحوه مطالعه ریاضی ۱و۲
۲- زمانبندی و برنامه ریزی اصولی برای مطالعه این درس
۳- تدریس بخشی از فصول مهم جهت آموزش شیوه مطالعه
۴- معرفی زیر فصلهای کلیدی
۵- پرسش و پاسخ

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه