وبینار راه های ساده تقویت مهارت واژگان در کافه تدریس

توضیحات

در این کارگاه خبر از راهکارهای غیر اصولی یادگیری واژگان نیست و تمرکز بر موارد زیر خواهد بود:
* یادگیری واژه در عمل
* یادگیری ریشه و پیشوند و پسوند و بسط دامنه لغات
* یادگیری واژه در محیط و جمله
* بررسی تاثیر گرامر بر مهارت ترجمه (آیا واژگان به تنهایی کافی است؟)
* یادگیری دایره وار و گروهی واژگان

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه